top of page

Algemene voorwaarden Lekker & Zoet zoetwarenconcepten, (versie 2, mei 2018)


Naam onderneming: Lekker & Zoet zoetwarenconcepten
Vestigingsadres: AG Bellstraat 37b, 7903 AD Hoogeveen
Bezoekadres: AG Bellstraat 37b, 7903 AD Hoogeveen
Telefoonnummer: 0528-852887
E-mailadres: info@lekker-zoet.nl
KvK te Emmen nr. 71044558
BTW nr.  NL104851867B01

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Lekker & Zoet zoetwarenconcepten (verder te noemen ‘Lekker & Zoet’) aan te gane en aangegane overeenkomsten tot koop en levering van producten.
1.2 U kunt uw bestelling plaatsen tijdens ons winkelbezoek, per email, per telefoon of op afspraak. Het doen van een bestelling houdt in dat u deze algemene voorwaarden aanvaardt.
1.3 Lekker & Zoet behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. De algemene verkoopvoorwaarden van de afnemer zijn nimmer van toepassing.
 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 De aanbiedingen die Lekker & Zoet doet zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt. Lekker & Zoet behoudt zich het recht om prijzen met directe ingang te wijzigen.
2.2 Mondelinge aanbiedingen en toezeggingen verbinden Lekker & Zoet slechts nadat en voor zover deze schriftelijk door Lekker & Zoet zijn bevestigd. Alle aanbiedingen van Lekker & Zoet, in welke vorm dan ook, gelden gedurende dertig dagen en zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld. Tussentijdse, direct ingaande prijsverhogingen van onze leveranciers of door overheidsmaatregelen worden te allen tijde doorberekend, ondanks dat de dertig dagen termijn nog niet verstreken is
2.3 Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de offerte/bestelling bij Lekker & Zoet. Lekker & Zoet mag bestellingen weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan levering verbinden.
2.4 Informatie, afbeeldingen, mededelingen etc. met betrekking tot de producten worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven. De klant dient echter rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de afgebeelde producten.
2.5 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2.6 Het afleveren van de goederen tezamen met het verstrekken van de factuur, pakbon of vrachtbrief wordt als bevestiging van de opdracht c.q. overeenkomst beschouwd.
2.7 Elke met Lekker & Zoet aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de afnemer zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat Lekker & Zoet zo nodig informatie betreffende hem opvraagt.

 

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 Alle gehanteerde prijzen zijn uitgedrukt in euro`s, exclusief btw en exclusief eventuele verzendkosten.
3.2 Facturen van Lekker & Zoet dienen uiterlijk op de vervaldag van de factuur te worden voldaan, doch in geen geval later dan 21 dagen na factuurdatum. Facturen dienen betaald te worden in euro’s en op de overeengekomen betalingswijze. Als datum van betaling geldt de datum waarop Lekker & Zoet de betaling ontvangt.
3.3 Lekker & Zoet kan niet aansprakelijk worden gehouden voor fouten in de uitvoering van de betaalopdracht.
3.4 Lekker & Zoet is gerechtigd om een aanbetaling van minimaal 25% van het orderbedrag vooraf te vragen.
3.5 Indien de afnemer in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de afnemer van rechtswege in verzuim. De afnemer is alsdan een rente verschuldigd van 1,5% per (gedeelte van de) maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3.6 Indien de afnemer in verzuim is, is de afnemer verplicht tot vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, alsmede de gerechtelijke kosten.
3.7 Indien de afnemer in verzuim is, is de afnemer verplicht alle door Lekker & Zoet gemaakte kosten te vergoeden, waaronder begrepen alle kosten van externe deskundigen, deurwaarders, advocaten en griffiekosten.


Artikel 4. Levering  
4.1 Minimale ordergrootte bedraagt € 185,-. Franco levering enkel mogelijk in overleg.
4.2 Buiten onze eigen bezorgroutes, welke weergegeven zijn op onze website,  werken wij met een extern vervoersbedrijf. Lekker & Zoet behoudt zich ten allen tijde het recht om transportkosten in rekening te brengen, deze zijn afhankelijk van het aantal colli’s, gewicht en/ of palletkosten. Tenzij anders vermeld, worden deze kosten aan u doorberekend. Lekker & Zoet streeft altijd naar de snelst mogelijke levering.
4.3 Indien goederen niet op voorraad zijn, brengt Lekker & Zoet u op de hoogte hiervan.
4.4 Mocht de hele bestelling, niet in één keer geleverd kunnen worden, doordat een artikel niet op voorraad is, dan volgt een nalevering. De kosten van een nalevering komen voor rekening van Lekker & Zoet
4.5 Lekker & Zoet is nooit aansprakelijk, voor schade die het gevolg zou zijn, van een te late levering. De aansprakelijkheid van Lekker & Zoet ten aanzien van schade als gevolg van een tekortkoming in de levering, is beperkt tot vervanging c.q. creditering van die tekortkoming. Lekker & Zoet is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
4.6 Producten zijn voor risico van de afnemer vanaf het moment dat de levering heeft plaats gevonden, ook al is de eigendom van de producten nog niet op de afnemer overgegaan.
4.7 Lekker en Zoet is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Is voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Lekker & Zoet een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
4.8 Het door in het kader van de overeenkomst geleverde blijft eigendom van Lekker & Zoet totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Lekker & Zoet gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 

Artikel 5. Verpakking en materialen
5.1 De niet voor eenmalig gebruik bestemde verpakking en beschikbaar gestelde presentatiematerialen blijven eigendom van Lekker & Zoet. De afnemer is verplicht het materiaal aan de leverancier te retourneren. De kosten hiervan buiten onze eigen bezorgroute om (art 4.1.), komen voor rekening van de verzender.
5.2 Lekker & Zoet is gerechtigd voor het retourneren van de verpakking en presentatiematerialen een termijn te stellen waarbinnen deze dient plaats te vinden.
 

 

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1 Lekker & Zoet aanvaardt nooit aansprakelijkheid, die het gevolg zou zijn van het (onjuist) gebruik van onze producten en/of materialen. Wij zijn nooit aansprakelijk voor gevolgschade.

6.2 Lekker & Zoet kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan bij aanbrengen, verplaatsen of verwijderen van onze producten en/of materialen door de afnemer.

6.3 Indien Lekker & Zoet aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

6.4 Lekker & Zoet is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Lekker & Zoet is uitgegaan van door of namens de afnemer verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

6.5 De aansprakelijkheid van Lekker & Zoet is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

6.6 Lekker & Zoet is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

6.7 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Lekker & Zoet aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Lekker & Zoet toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 7. Klachten en retourzendingen

7.1 De afnemer dient de geleverde zaken bij aflevering te onderzoeken.  Klachten aangaande de levering dienen binnen 24 uur na levering plaats te vinden.

7.2 Retourzendingen worden, in de originele verpakking, uitsluitend verricht na overleg en goedkeuring door Lekker & Zoet.

7.3 Een klacht m.b.t. de ten minste houdbaarheidstermijn (verder te noemen ‘T.H.T.’) kan alleen worden gehonoreerd indien dit te wijten is aan het tijdstip waarop Lekker & Zoet de producten heeft uitgeleverd t.o.v. de T.H.T. datum, waarbij rekening gehouden moet worden met de gangbare T.H.T. termijnen van de productgroepen.

7.4 Klachten over facturen dient de afnemer binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk te melden aan Lekker & Zoet.

 

Artikel 8. Overmacht

8.1 Lekker & Zoet heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of te ontbinden. Dit kan schriftelijk of per e-mail zonder dat Lekker & Zoet gehouden is tot enige schadevergoeding tenzij dit in de gegeven omstandigheden van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Lekker & Zoet kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen.

 

Artikel 9. Ontbinding overeenkomst
9.1 Indien de afnemer niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan een van de verplichtingen uit een overeenkomst met Lekker & Zoet voldoet, en de afnemer niet in staat is om op eerste verzoek van Lekker & Zoet adequate zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen te stellen, er beslag wordt gelegd op producten van de afnemer, de afnemer surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins de vrije beschikking over zijn vermogen verliest, dan heeft Lekker & Zoet het recht (verdere) uitvoering van alle met de afnemer gesloten overeenkomst(en) op te schorten, dan wel geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Lekker & Zoet op aanvullende of vervangende schadevergoeding.

9.2 Indien de behoorlijke nakoming door Lekker & Zoet van zijn verplichtingen uit een overeenkomst met de wederpartij geheel of gedeeltelijk, hetzij tijdelijk, hetzij blijvend, onmogelijk is als gevolg van één of meer omstandigheden, die niet voor rekening van Lekker & Zoet komen, waaronder ook de
omstandigheden artikel 8.1 vallen, is Lekker & Zoet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
 

 

Artikel 10. Publicatie

10.1 Van alle geplaatste productpresentaties maken wij foto’s voor onze portfolio. Sommige van deze foto’s plaatsen wij op social media of onze website. Indien u hiertegen bezwaar heeft horen wij dit graag van u. Uw productpresentatie wordt dan niet geplaatst.

 

Artikel 11. Nederlands recht

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Geschillen tussen Lekker & Zoet en afnemer worden voorgelegd aan de rechtbank Noord- Nederland, locatie Assen.

 

bottom of page